Petunjuk Prestasi Utama  Sasaran Tahun 2022  Pencapaian
Hingga 30 April 2022
  Kadar Penyelesaian Keseluruhan Aduan.* 80% 66.37%
  Kadar Penyelesaian Aduan Kategori Biasa Dalam Tempoh  15 Hari Bekerja.* 80% 65.54%
  Indeks Kepuasan Pelanggan Luaran **                 
  (Gred Maklum Balas Pelanggan: 5 bintang dan 4 bintang)
68% 74.44%
  Bilangan Surat Perakuan Kepada Agensi Kerajaan.
  (Perakuan merangkumi syor tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan
  bagi penambahbaikan tadbir urus   dan sistem penyampaian agensi Kerajaan.)
19 surat perakuan 4 surat perakuan

   Nota:  * Sumber Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) pada 14 Mei 2022.

            ** Laporan CSI pada 14 Mei 2022.