Petunjuk Prestasi Utama  Sasaran Tahun 2020  Pencapaian
Hingga 31 Disember 2020
  Kadar Penyelesaian Keseluruhan Aduan.* 85% 77.53%
  Kadar Penyelesaian Aduan Kategori Biasa Dalam Tempoh  15 Hari Bekerja.* 75% 49.66%
  Indeks Kepuasan Pelanggan Luaran **                 
  (Gred Maklum Balas Pelanggan: 5 bintang dan 4 bintang)
80% 64.8%
  Bilangan Surat Perakuan Kepada Agensi Kerajaan.
  (Perakuan merangkumi syor tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan
  bagi penambahbaikan tadbir urus   dan sistem penyampaian agensi Kerajaan.)
25 surat perakuan 23 surat perakuan

   Nota:  * Sumber Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) pada 15 Januari 2021.

            ** Laporan CSI pada 15 Januari 2021.